فیلمنامه نویسی

شروعی قدرتمند در فیلمنامه‌نویسی

با دوره‌ی اول از مجموعه آموزشی خروج از هزارتو

بیشتر بدانید…
فیلمنامه نویسی

مجموعه آموزشی خروج از هزارتو

نویسندگان هنگام خلق یک جهان داستانی همواره با یک خطر روبرو هستند. خطر گیر افتادن در دنیای ذهنی‌ خودشان. در واقع از یک سو، به کارگیری تخیل و تحلیل تکنیکی در روند کار، و از سوی دیگر، موانع و مشکلات حرفه، ذهن نویسنده را تحت فشار مداوم قرار داده و بعد از مدتی آن را تبدیل به یک هزارتوی فرساینده می‌کنند. این امر برای نویسندگان مبتدی به دلیل حجم زیاد آموزش‌ها تشدید شده و شرایط بغرنجی را برایشان رقم می‌زند؛ تا حدی که خیلی اوقات آنها را از ادامه دادن این حرفه ناامید می‌کند. البته گریزی از این هزارتو برای نویسندگان نیست و بخشی طبیعی از کار است ولی خطر آنجاست که نویسنده در این هزارتوی ذهنی گم شود. مجموعه آموزشی خروج از هزارتو با دو هدف پیشگیری و برون رفت از این چالش تهیه شده است.

بیشتر بدانید…

مقالات